แพคเกจการตรวจโรคหัวใจ

Screen Shot 2564-05-18 at 16.25.24.png

โปรแกรมHeart A

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหัวใจ 

Heart Screening

 1. ซักประวัติและตรวจร่างกาย

  โดยอายุรแพทย์โรคหัวใจ 
  Physical Examination

 2. ตรวจร่างกายพื้นฐาน

  วัดความดันโลหิตและสัญญาณชีพ
  Vital Sign

 3. ตรวจดัชนีมวลกายและไขมันใต้ผิวหนัง
  Body Composition Analysis

 4. ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ
  Chest x-ray

 5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG

 6. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC

 7. ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด FBS

 8. ตรวจระดับไขมันคลอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol

 9. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ ในเลือด Triglyceride

 10. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด HDL

 11. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นตํ่าในเลือด LDL

 12. ตรวจการทํางานของไต Creatinine

 13. ตรวจกล้ามเนื้อหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง Echo Cardiogram

 14. คูปองอาหารเช้า Food Coupon

 15. ค่าบริการโรงพยาบาล
  Hospital Service

 16. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ
  Report Book

ราคาปกติ 6,290.-

4,500.-

ปรึกษาศูนย์ผ่านไลน์
Screen Shot 2564-05-18 at 16.25.24.png

โปรแกรมHeart B

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหัวใจ 

Heart Screening

 1. ซักประวัติและตรวจร่างกาย

  โดยอายุรแพทย์โรคหัวใจ 
  Physical Examination

 2. ตรวจร่างกายพื้นฐาน

  วัดความดันโลหิตและสัญญาณชีพ
  Vital Sign

 3. ตรวจดัชนีมวลกายและไขมันใต้ผิวหนัง
  Body Composition Analysis

 4. ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ
  Chest x-ray

 5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG

 6. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC

 7. ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด FBS

 8. ตรวจระดับไขมันคลอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol

 9. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ ในเลือด Triglyceride

 10. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด HDL

 11. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นตํ่าในเลือด LDL

 12. ตรวจการทํางานของไต Creatinine

 13. ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกําลังกาย Exercise Stress Test

 14. คูปองอาหารเช้า Food Coupon

 15. ค่าบริการโรงพยาบาล
  Hospital Service

 16. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ
  Report Book

ราคาปกติ 6,790.-

4,500.-

ปรึกษาศูนย์ผ่านไลน์
Screen Shot 2564-05-18 at 16.25.24.png

โปรแกรม Cardiac CT

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหัวใจ 

Heart Screening

 1. ซักประวัติและตรวจร่างกาย

  โดยอายุรแพทย์โรคหัวใจ 
  Physical Examination

 2. ตรวจร่างกายพื้นฐาน

  วัดความดันโลหิตและสัญญาณชีพ
  Vital Sign

 3. ตรวจการทํางานของไต Creatinine

 4. ตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง รวมฉีดสี CTA Cardiac CT

 5. ค่าบริการโรงพยาบาล
  Hospital Service

ราคาปกติ 25,860.-

18,000

ปรึกษาศูนย์ผ่านไลน์
LINE_SOCIAL_Circle.png